Terms of Service

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

 1.     GIỚI THIỆU

Điều khoản dịch vụ này là một phần không thể tách rời của “Quy Chế Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Cộng Đồng Điện Mặt Trời”. Tham khảo toàn văn Quy Chế Hoạt Động .

1.1   Chào mừng bạn đến với sàn giao dịch thương mại điện tử Cộng Đồng Điện Mặt Trời qua giao diện website hoặc ứng dụng di động (“Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời”). Trước khi sử dụng Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời hoặc tạo tài khoản Cộng Đồng Điện Mặt Trời (“Tài Khoản”), vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây và Quy Chế Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Cộng Đồng Điện Mặt Trời để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với CÔNG TY CỔ PHẦN SSI SOFTWARES và các công ty liên kết và công ty con của Cộng Đồng Điện Mặt Trời (sau đây được gọi riêng là “Cộng Đồng Điện Mặt Trời”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”). “Dịch Vụ” chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm (a) Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời, (b) các dịch vụ được cung cấp bởi Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời và bởi phần mềm dành cho khách hàng của Cộng Đồng Điện Mặt Trời có sẵn trên Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời, và (c) tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video (bao gồm cả các đoạn video được đăng tải trực tiếp theo thời gian thực (livestream)), tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời hoặc các dịch vụ liên quan đến Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc  bạn sử dụng Dịch Vụ cung cấp bởi Cộng Đồng Điện Mặt Trời.

1.2   Dịch Vụ bao gồm dịch vụ sàn giao dịch trực tuyến kết nối người tiêu dùng với nhau nhằm mang đến cơ hội kinh doanh giữa người mua (“Người Mua”) và người bán (“Người Bán”) (gọi chung là “bạn”, “Người Sử Dụng” hoặc “Các Bên”). Hợp đồng mua bán thật sự là trực tiếp giữa Người Mua và Người Bán. Các Bên liên quan đến giao dịch đó sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với hợp đồng mua bán giữa họ, việc đăng bán hàng hóa, bảo hành sản phẩm và tương tự. Cộng Đồng Điện Mặt Trời không can thiệp vào giao dịch giữa các Người Sử Dụng. Cộng Đồng Điện Mặt Trời có thể hoặc không sàng lọc trước Người Sử Dụng hoặc Nội Dung hoặc thông tin cung cấp bởi Người Sử Dụng. Cộng Đồng Điện Mặt Trời bảo lưu quyền loại bỏ bất cứ Nội Dung hoặc thông tin nào trên Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời theo  Mục 6.4 bên dưới. Cộng Đồng Điện Mặt Trời không bảo đảm cho việc các Người Sử Dụng sẽ thực tế hoàn thành giao dịch. Lưu ý, Cộng Đồng Điện Mặt Trời sẽ không làm trung gian quản lý tình trạng hàng hóa và mua bán giữa Người Mua và Người Bán và không quản lý vấn đề chuyển phát, Người Mua và Người Bán sẽ tự giao dịch với nhau một cách rõ ràng và sau đó cập nhật tình trạng giao dịch lên Cộng Đồng Điện Mặt Trời để cập nhật lịch sử giao dịch

1.3   Trước khi trở thành Người Sử Dụng của Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến, Điều Khoản Dịch Vụ này và Chính Sách Bảo Mật được dẫn chiếu theo đây.

1.4   Cộng Đồng Điện Mặt Trời bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngừng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo quy định pháp luật. Cộng Đồng Điện Mặt Trời không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Cộng Đồng Điện Mặt Trời có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời hoặc Dịch Vụ của Cộng Đồng Điện Mặt Trời mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

1.5   Cộng Đồng Điện Mặt Trời bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bạn tới Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời hoặc Dịch Vụ với bất kỳ lý do nào.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY TẠO TÀI KHOẢN TẠI CỘNG ĐỒNG ĐIỆN MẶT TRỜI, BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN KHÔNG HỦY NGANG ĐỐI VỚI VÀ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, BAO GỒM NHỮNG ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN, VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC DẪN CHIẾU THEO ĐÂY VÀ/HOẶC CÓ LIÊN QUAN.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG CỘNG ĐỒNG ĐIỆN MẶT TRỜI. NẾU BẠN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TẠI QUỐC GIA BẠN SINH SỐNG, BẠN CẦN NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ HOẶC CHẤP THUẬN TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, CẦN HỖ TRỢ ĐỂ BẠN HIỂU RÕ HOẶC THAY MẶT BẠN CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN DỊCH VỤ NÀY. NẾU BẠN CHƯA CHẮC CHẮN VỀ ĐỘ TUỔI CŨNG NHƯ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, HOẶC CHƯA HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CŨNG NHƯ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ÁP DỤNG CHO ĐỘ TUỔI HOẶC NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG TẠO TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHO ĐẾN KHI NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP. NẾU BẠN LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT, BẠN CẦN HỖ TRỢ ĐỂ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ HIỂU RÕ HOẶC ĐẠI DIỆN NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA CỘNG ĐỒNG ĐIỆN MẶT TRỜI  MÀ KHÔNG PHÂN BIỆT TÀI KHOẢN Đà HOẶC SẼ ĐƯỢC TẠO LẬP.

 

 1.     QUYỀN RIÊNG TƯ

2.1   Cộng Đồng Điện Mặt Trời coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, Cộng Đồng Điện Mặt Trời cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại nangluong.store để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Cộng Đồng Điện Mặt Trời. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức Cộng Đồng Điện Mặt Trời thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời, Người Sử Dụng:

 1.     Cho phép Cộng Đồng Điện Mặt Trời thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;
 2.     Đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các Thông Tin Người Sử Dụng sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và Cộng Đồng Điện Mặt Trời; và
 3.     Sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.

2.2   Trường hợp Người Sử Dụng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”) theo đây đồng ý rằng, mình sẽ (i) tuân thủ mọi quy định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép Người Sử Dụng là chủ sở hữu của các thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.

 

 1.     GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

3.1   Cộng Đồng Điện Mặt Trời trao cho Người Sử Dụng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) hiển thị trên Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời đều thuộc sở hữu của Cộng Đồng Điện Mặt Trời và bên sở hữu thứ ba, nếu có. Không một bên nào truy cập vào Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập vào Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch Vụ, Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời và Nội Dung của Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch Vụ, Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời và Nội Dung của Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời. Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Cộng Đồng Điện Mặt Trời. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép Nội Dung của Cộng Đồng Điện Mặt Trời khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Cộng Đồng Điện Mặt Trời (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các website tìm kiếm trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

3.2   Cộng Đồng Điện Mặt Trời cho phép kết nối từ website Người Sử Dụng đến Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời, với điều kiện website của Người Sử Dụng không được hiểu là bất kỳ việc xác nhận hoặc liên quan nào đến Cộng Đồng Điện Mặt Trời. Bạn thừa nhận rằng Cộng Đồng Điện Mặt Trời có toàn quyền ngừng cung cấp Dịch Vụ, dù một phần hay toàn bộ, vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

 

 1.     PHẦN MỀM

Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi Cộng Đồng Điện Mặt Trời tới Người Sử Dụng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều Khoản Dịch Vụ này. Cộng Đồng Điện Mặt Trời bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến phần mềm không được cấp một các rõ ràng bởi Cộng Đồng Điện Mặt Trời theo đây. Bất kỳ tập lệnh hoặc mã code, liên kết đến hoặc dẫn chiếu từ Dịch Vụ, đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba là chủ sở hữu của tập lệnh hoặc mã code đó chứ không phải bởi Cộng Đồng Điện Mặt Trời.

 

 1.     TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

5.1   Một vài tính năng của Dịch Vụ chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn một tên người sử dụng không trùng lặp (“Tên Đăng Nhập”) và mật khẩu đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Nếu bạn lựa chọn Tên Đăng Nhập mà Cộng Đồng Điện Mặt Trời, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là không phù hợp, Cộng Đồng Điện Mặt Trời có quyền đình chỉ hoặc xóa Tài Khoản của bạn. Bạn có thể sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Cộng Đồng Điện Mặt Trời cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác. Cộng Đồng Điện Mặt Trời không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính năng năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách riêng tư, hoặc cách thực hiện khác của các sản phẩm, website hay dịch vụ đó.. Trường hợp bạn sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Cộng Đồng Điện Mặt Trời cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác, các điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó, bao gồm các chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng các sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó ngay cả khi những điều khoản dịch vụ này khác với Điều Khoản Dịch Vụ và/hoặc Chính Sách Bảo Mật của Cộng Đồng Điện Mặt Trời.

5.2   Bạn đồng ý (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đảm bảo bạn sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời, và (c) thông báo ngay lập tức với Cộng Đồng Điện Mặt Trời nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản, Tên Đăng Nhập và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài Khoản của mình, ngay cả khi những hoạt động hoặc việc sử dụng đó không do bạn thực hiện. Cộng Đồng Điện Mặt Trời không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép nào liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản này của Người Sử Dụng.

5.3   Bạn đồng ý rằng Cộng Đồng Điện Mặt Trời có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc (a) Tài Khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt động trong thời gian dài, (b) vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này, (c) có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng, (d) có nhiều tài khoản người dùng khác nhau, (e) mua sản phẩm trên Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời với mục đích kinh doanh, (f) mua hàng số lượng lớn từ một Người Bán hoặc một nhóm Người Bán có liên quan, (g) lạm dụng mã giảm giá hoặc tài trợ hoặc quyền lợi khuyến mại (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc bán mã giảm giá cho các bên thứ ba cũng như lạm dụng mã giảm giá ở Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời), (h) có hành vi gây hại tới những Người Sử Dụng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của Cộng Đồng Điện Mặt Trời. Việc sử dụng Tài Khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo trước cho Người Sử Dụng. Trường hợp có tranh chấp được tiến hành liên quan đến Tài Khoản của Người Sử Dụng hoặc việc sử dụng của bạn đối với Dịch Vụ với bất kỳ lý do gì, Cộng Đồng Điện Mặt Trời có quyền xóa Tài Khoản của bạn ngay lập tức mà có hoặc không cần thông báo.

5.4   Người Sử Dụng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo bằng văn bản đến Cộng Đồng Điện Mặt Trời. Bất kể việc xóa tài khoản như vậy, Người Sử Dụng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa. Khi đó, theo Điều Khoản Dịch Vụ, Người Sử Dụng phải liên hệ với Cộng Đồng Điện Mặt Trời sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. Cộng Đồng Điện Mặt Trời không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào liên quan đến Mục này. Người Sử Dụng miễn trừ bất kỳ và mọi khiếu nại liên quan đến bất kỳ hành động nào như vậy của Cộng Đồng Điện Mặt Trời.

5.5   Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản tại Cộng Đồng Điện Mặt Trời nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ này.

 

 1.     ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

6.1   Quyền được phép sử dụng Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, Cộng Đồng Điện Mặt Trời có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Sử Dụng bằng hoặc không cần thông báo.

6.2   Người Sử Dụng không được phép:

(a)    tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;

(b)    vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba hoặc Chính Sách Cấm/Hạn Chế Sản Phẩm của Cộng Đồng Điện Mặt Trời;

(c)    đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ Nội dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc sử dụng Dịch vụ gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

(d)    sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức;

(e)    giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải thông qua Dịch Vụ;

(f)    gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời;

(g)    gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của Dịch Vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của Cộng Đồng Điện Mặt Trời;

(h)    sử dụng Dịch Vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều Khoản Dịch Vụ này;

(i)     sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn;

(j)     mở và vận hành nhiều tài khoản người dùng khác nhau liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ này;

(k)    truy cập sàn giao dịch thương mại điện tử Cộng Đồng Điện Mặt Trời, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập tài khoản người dùng của mình thông qua bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng không được chấp thuận hoặc cung cấp bởi Cộng Đồng Điện Mặt Trời, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào có chức năng tương tự.

(l)     chỉnh sửa giá của bất kỳ sản phẩm nào hoặc can thiệp vào danh mục hàng hóa của Người Sử Dụng khác.

(m)   thực hiện bất kỳ hành động nào có thể phá hoại hệ thống xếp hạng hoặc ghi nhận phản hồi của Cộng Đồng Điện Mặt Trời;

(n)    cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được Cộng Đồng Điện Mặt Trời áp dụng đối với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi Cộng Đồng Điện Mặt Trời;

(o)    khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người  Sử Dụng khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào;

(p)    tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);

(q)    tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào;

(r)    tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;

(s)    tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại virus, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;

(t)     làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường, đẩy nhanh tốc độ “lướt (scroll)” màn hình hơn những Người Sử Dụng khác có thể đối với Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những Người Sử Dụng khác,

(u)    can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với Dịch Vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm Dịch Vụ của Người Sử Dụng khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời;

(v)    thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ;

(w)   sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;

(x)    sử dụng Dịch Vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào  được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan.

(y)    sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác;

(z)    xâm phạm các quyền của Cộng Đồng Điện Mặt Trời, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó;

(aa)  sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở trên; và/hoặc

(ab)  liệt kê các hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba hoặc sử dụng Dịch Vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.

6.3   Người Sử Dụng hiểu rằng các Nội Dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội Dung đó.  Điều đó nghĩa là bạn, không phải Cộng Đồng Điện Mặt Trời, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội Dung mà bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời. Người Sử Dụng hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời, bạn có thể gặp phải Nội Dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp.  Trong giới hạn tối đa được pháp luật cho phép, và trong bất cứ trường hợp nào, Cộng Đồng Điện Mặt Trời sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến bất kỳ Nội Dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dù như thế nào xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, bất kỳ Nội Dung nào được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời.

6.4   Người Sử Dụng thừa nhận rằng Cộng Đồng Điện Mặt Trời và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội Dung có sẵn trên Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ Nội Dung hoặc thông tin nào bạn đã đăng.  Không giới hạn ở những điều trên, Cộng Đồng Điện Mặt Trời và các bên được chỉ định của mình có quyền gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung nào (i) xâm phạm đến Điều Khoản Dịch Vụ; (ii) trường hợp Cộng Đồng Điện Mặt Trời nhận được khiếu nại từ Người Sử Dụng khác; (iii) trường hợp Cộng Đồng Điện Mặt Trời nhận được thông báo về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc (iv) những nguyên nhân khác.  Cộng Đồng Điện Mặt Trời có quyền chặn các liên lạc (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc cập nhật trạng thái, đăng tin, truyền tin và/hoặc tán gẫu) về hoặc liên quan đến Dịch Vụ như nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ Dịch Vụ hoặc Người Sử Dụng của Cộng Đồng Điện Mặt Trời, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Người Sử Dụng đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ hữu dụng của Nội Dung đó.  Liên quan đến vấn đề này, Người Sử Dụng thừa nhận rằng mình không phải và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không cần dựa bào bất kỳ Nội Dung nào được tạo bởi Cộng Đồng Điện Mặt Trời hoặc gửi cho Cộng Đồng Điện Mặt Trời, bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông tin trên các Diễn Đàn Cộng Đồng Điện Mặt Trời hoặc trên các phần khác của Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời.

6.5   Người Sử Dụng thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng Cộng Đồng Điện Mặt Trời có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Sử Dụng trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền yêu cầu Cộng Đồng Điện Mặt Trời hoặc theo quan điểm của Cộng Đồng Điện Mặt Trời thì việc duy trì truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các thủ tục pháp luật; (b) thực thi Điều Khoản Dịch Vụ; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Người Sử Dụng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của Cộng Đồng Điện Mặt Trời, Người Sử Dụng và/hoặc cộng đồng.

 

 1.     VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

7.1   Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn tới một số hành động, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:

-       Xóa danh mục sản phẩm;

-       Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản;

-       Đình chỉ và chấm dứt Tài Khoản;

-       Thu hồi tiền/tài sản có được do hành vi gian lận, và các chi phí có liên quan như chi phí vận chuyển của đơn hàng, phí thanh toán…;

-       Cáo buộc hình sự;

-       Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm nhưng không giới hạn, khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

-       Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo Tiêu Chuẩn Cộng Đồng, Quy Chế Hoạt Động, hoặc các Chính Sách Cộng Đồng Điện Mặt Trời.

7.2   Nếu bạn phát hiện Người Sử Dụng trên Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời của chúng tôi có hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, vui lòng liên hệ Cộng Đồng Điện Mặt Trời.

 

 1.     BÁO CÁO HÀNH VI CÓ KHẢ NĂNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

8.1   Người Sử Dụng là các cá nhân hoặc tổ chức độc lập và họ không có bất kỳ mối liên kết nào với Cộng Đồng Điện Mặt Trời dưới bất kỳ hình thức nào.  Cộng Đồng Điện Mặt Trời cũng không phải là đại lý hay đại diện của Người Sử Dụng và không nắm giữ và/hoặc sở hữu bất kỳ hàng hóa nào được chào bán trên Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời.

8.2   Nếu bạn là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (“Chủ Sở Hữu Quyền SHTT”) hoặc là đại diện được ủy quyền Chủ Sở Hữu Quyền SHTT (“Đại Diện Quyền SHTT”)  và bạn tin rằng các quyền của bản thân hoặc của thân chủ có khả năng bị xâm phạm, vui lòng báo bằng văn bản tới Cộng Đồng Điện Mặt Trời và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu như được hướng dẫn sau đó để hỗ trợ việc giải quyết khiếu nại. Chúng tôi sẽ dành một khoảng thời gian hợp lý để xử lý các thông tin cung cấp. Cộng Đồng Điện Mặt Trời sẽ phản hồi khiếu nại của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.  Vui lòng sử dụng đơn khiếu nại mẫu và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết.

 

 1.     ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN

9.1   Vào từng thời điểm, Cộng Đồng Điện Mặt Trời hỗ trợ một hoặc nhiều phương thức thanh toán như sau:

(i)         Thẻ Tín Dụng/Ghi Nợ hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng

Thanh toán qua thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng được thực hiện thông qua kênh thanh toán của bên thứ ba và danh sách thẻ được chấp nhận phụ thuộc vào kênh thanh toán mà bạn đang sử dụng.

(ii)        Thanh Toán Khi Nhận Hàng (COD)

Cộng Đồng Điện Mặt Trời cung cấp dịch vụ COD ở một số nước. Người mua có thể trả tiền mặt trực tiếp cho người vận chuyển vào thời điểm nhận hàng.

(iii)       Thanh Toán Bằng Thẻ ATM Nội Địa – Internet Banking

Hình thức thanh toán bằng thẻ ATM nội địa – internet banking chỉ dành cho Người Mua có thẻ ATM nội địa có liên kết internet banking (thanh toán trực tuyến), và không áp dụng đối với các thẻ VISA và Mastercard.

9.2   Người Mua chỉ có thể thay đổi kênh thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.

9.3   Cộng Đồng Điện Mặt Trời không chịu trách nhiệm cũng như nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Người Mua hoặc Người Bán phải chịu từ việc nhập sai thông tin vận chuyển và/hoặc thông tin thanh toán cho đơn hàng đã đặt và/hoặc sử dụng phương thức thanh toán không được liệt kê ở khoản 9.1 ở trên. Cộng Đồng Điện Mặt Trời bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của Người Mua và có quyền đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoặc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này.  

Lưu ý: Cộng Đồng Điện Mặt Trời sẽ chịu trách nhiệm với những đơn hàng có sử dụng các dịch vụ hỗ trợ chuyển phát của Cộng Đồng Điện Mặt Trời.

9.4   Hiện tại, Cộng Đồng Điện Mặt Trời chỉ có thể thực hiện thanh toán cho Người Sử Dụng qua chuyển khoản ngân hàng. Do vậy, Người Sử Dụng cần cung cấp cho Cộng Đồng Điện Mặt Trời thông tin tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán, nghĩa là thanh toán cho sản phẩm đã bán hoặc hoàn lại từ Cộng Đồng Điện Mặt Trời.

 

 1.   CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO CỦA Cộng Đồng Điện Mặt Trời

10.1 Chính Sách Đảm Bảo của Cộng Đồng Điện Mặt Trời là dịch vụ cung cấp bởi Cộng Đồng Điện Mặt Trời hoặc đơn vị được Cộng Đồng Điện Mặt Trời ủy quyền nhằm bảo hộ các giao dịch.  Để bảo đảm các rủi ro về trách nhiệm pháp lý, khoản tiền Người Mua thanh toán đơn hàng cho Người Bán sẽ được lưu giữ bởi Cộng Đồng Điện Mặt Trời hoặc đơn vị được Cộng Đồng Điện Mặt Trời ủy quyền (“Tài khoản Đảm Bảo Cộng Đồng Điện Mặt Trời”).  Người Bán sẽ không nhận được lãi hoặc bất kỳ khoản phát sinh nào từ khoản tiền trong Tài Khoản Đảm Bảo Cộng Đồng Điện Mặt Trời.

10.2 Sau khi Người Mua thanh toán đơn hàng (“Khoản Tiền Thanh Toán từ Người Mua”), Khoản Tiền Thanh Toán từ Người Mua sẽ được lưu giữ trong Tài Khoản Đảm Bảo Cộng Đồng Điện Mặt Trời cho đến khi:

(a)    Người Mua gửi xác nhận cho Cộng Đồng Điện Mặt Trời mình đã nhận được hàng, trong trường hợp đó, trừ khi Mục 11.2(d) áp dụng, Cộng Đồng Điện Mặt Trời sẽ chuyển Tiền Thanh Toán từ Người Mua vào Tài Khoản Đảm Bảo Cộng Đồng Điện Mặt Trời cho Người bán;

(b)    Trong trường hợp Thời Gian Cộng Đồng Điện Mặt Trời Đảm Bảo (hoặc thời hạn gia hạn đã được chấp thuận theo Mục 11.3) đã hết hạn, trừ trường hợp áp dụng Mục 11.2(c) và 11.2(d), Cộng Đồng Điện Mặt Trời sẽ chuyển Tiền Thanh Toán từ Người Mua vào Tài khoản Đảm Bảo Cộng Đồng Điện Mặt Trời cho Người Bán;

(c)    Trường hợp Cộng Đồng Điện Mặt Trời xác định được rằng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người Mua được chấp thuận, trừ khi áp dụng Mục 11.2(d), Cộng Đồng Điện Mặt Trời sẽ hoàn tiền cho Người Mua, theo các điều khoản trong Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền của Cộng Đồng Điện Mặt Trời.

(d)    vào thời điểm mà Cộng Đồng Điện Mặt Trời xác định một cách hợp lý rằng việc phân bổ Tiền Thanh Toán từ Người Mua là hợp lý, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi Cộng Đồng Điện Mặt Trời xem như là cần thiết hợp lý để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc theo lệnh của tòa án hoặc để thực thi Điều Khoản Dịch Vụ này.

Chính Sách Đảm Bảo của Cộng Đồng Điện Mặt Trời chỉ áp dụng khi Người Mua lựa chọn hình thức thanh toán mà tiền được chuyển vào Tài Khoản Đảm Bảo Cộng Đồng Điện Mặt Trời trước. Hình thức tự thỏa thuận giữa Người Mua và Người Bán sẽ không được áp dụng Chính Sách Đảm Bảo của Cộng Đồng Điện Mặt Trời.

10.3 Các khoản thanh toán thực hiện qua các kênh thanh toán Cộng Đồng Điện Mặt Trời sẽ được giữ lại trong Tài Khoản Đảm Bảo Cộng Đồng Điện Mặt Trời trong một khoảng thời gian nhất định (“Thời Gian Cộng Đồng Điện Mặt Trời Đảm Bảo”).  Để biết thêm thông tin về Thời Gian Cộng Đồng Điện Mặt Trời Đảm Bảo, vui lòng theo đường dẫn này.  Người Mua có thể đề nghị gia hạn Thời Gian Đảm Bảo tối đa một lần duy nhất trước khi hết hạn Thời Gian Cộng Đồng Điện Mặt Trời Đảm Bảo, tùy thuộc vào và theo các quy định trong Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền.  Theo yêu cầu của Người mua, Thời Gian Cộng Đồng Điện Mặt Trời Đảm Bảo có thể được gia hạn tối đa ba (03) ngày trừ khi Cộng Đồng Điện Mặt Trời, theo toàn quyền quyết định của mình, quyết định rằng việc kéo dài thêm thời gian gia hạn là cần thiết hoặc như được yêu cầu.

10.4 Trường hợp, vì bất kỳ lý do gì, tài khoản ngân hàng của Người Bán không thể ghi có và / hoặc Người Bán không thể liên lạc được, Cộng Đồng Điện Mặt Trời trong sự cố gắng hợp lý của mình sẽ liên lạc với Bên Bán bằng các thông tin do Người Bán cung cấp.  Trong trường hợp Người Bán không thể liên lạc được và sau thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày Khoản Tiền Thanh Toán của Người Mua đến hạn thanh toán cho Người Bán nhưng chưa được trả cho Người Bán, Cộng Đồng Điện Mặt Trời sẽ xử lý Khoản Tiền Thanh Toán này theo quy định pháp luật.

10.5 Người Bán/Người Mua phải là bên thụ hưởng Tài Khoản và tự thực hiện giao dịch trên Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời.  Cộng Đồng Điện Mặt Trời có quyền yêu cầu Người Bán hoặc Người Mua cung cấp các dữ liệu cá nhân như ảnh chân dung, thông tin tài khoản ngân hàng và/hoặc bất cứ tài liệu cần thiết nào khác để sử dụng vào mục đích xác nhận thông tin, bao gồm cả việc xác nhận theo yêu cầu của bên thứ ba thực hiện thanh toán và các bên cung cấp dịch vụ vận chuyển.  Người Bán/Người Mua theo đây chấp thuận cho Cộng Đồng Điện Mặt Trời sử dụng hoặc cung cấp các dữ liệu cá nhân của mình nhằm phục vụ cho việc sử dụng Trang Cộng Đồng Điện Mặt Trời của Người Bán/Người Mua.  Ngoài ra, Người Bán/Người Mua ủy quyền cho Cộng Đồng Điện Mặt Trời sử dụng các dữ liệu cá nhân của mình để giải đáp bất kỳ thắc mắc nào Cộng Đồng Điện Mặt Trời cho là cần thiết để xác nhận danh tính của Người Bán/Người Mua với các tổ chức khác như ngân hàng của Người Bán/Người Mua.  Để biết thêm thông tin về cách thức Cộng Đồng Điện Mặt Trời xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo tại trang Chính Sách Bảo Mật.

10.6 Chính Sách Đảm Bảo của Cộng Đồng Điện Mặt Trời là nội dung thêm vào và không giới hạn các nghĩa vụ của Người Bán và Ngư

 

Trở lại đầu trang
English Viet Nam